Hoofdpagina
alleen beschrijving
  71 tot 80  van  622 resultaten  
  <<vorige |1|71|141|211|281|351|421|491|561volgende>>  
sorteer
searchtip  Zoeken

Klik op "toon beeld" om het volledige record te openen.

 
 
Titel Caart Figuratief Van het Terrein en Limitten Tusschen 's-Hertogenbosch en Geertruidenberg Vervattende de Nieuw Gemaakten Overlaat Tusschen Drunen en Baardwijk int Jaar 1766 tot Loozinge Van het Overvloedig Afkomende Boven Water En Voorkominge van Inundatien na Het Bergse-veld Mitsgaders de Pijlen der Werking zoo van Gemelde Overlaat Als die van de Beers, zoo als hier Nevenstaande bij het Pijl der Werking Distinct te zien is. Met alle de Notabelste Hoogste Waters. J: Camp Gead: Landm:
Beschrijving Linksonder eenvoudig cartouche met de tekst Caart ... Waters en schaal; daarnaast in kader de Pijl der Werking; rechtsboven kompasroos. In de kaartrand: rechtsonder J: Camp Gead: Landm: Het Pijl der Werking bevat gegevens t/m 1779 (manuscript kaart)
Signatuur Generaliteitsland Brabant / Oost / Langstraat / XVIII d (2)
Datering 1775 - 1800
Geografie Generaliteitsland Brabant / Oost / Langstraat
Schaal 12.4 cm. = Schaal van 1200 Roeden Rijnl
Kenmerk pentekening, gekleurd
Afmeting 38.5 x 90.5
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie

 
Titel Caart van het Terrein tussen Baardwijk en Dru waar op de strekkinge van den Overlaat en der Nieuw te maken Leydijken aangewezen wordt
Beschrijving Middenonder in kader de tekst Caart ... wordt; linksboven in kader schaal. Randen beschadigd (manuscript kaart)
Signatuur Generaliteitsland Brabant / Oost / Langstraat / XVIII B (1)
Datering 1750 - 1800
Geografie Generaliteitsland Brabant / Oost / Langstraat
Schaal 15.9 cm. = Schale van 100 Rhijnlandse Roeden
Oriëntatie Oosten boven
Kenmerk pentekening, gekleurd
Afmeting 60.5 x 97
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie

 
Titel Caarte van Brabant Opgestelt na verscheyde bysondere Caarten Handschriften of drukken op de plaatsen geteekent en door eenige waarneminge en andere aanmerkinge opgeheldert Door Guillaume De l'Isle van de Koninklijke Academie der Wetenschappen te Parijs. Carte du Brabant. Dressee Sur plusieurs Cartes particulieres Manuscrites ou imprimees levees sur les lieux Rectifiees par quelques Observations et autres Memoires Par Guillaume De l 'Isle de l'Academie Royale des Sciences a Paris.
Beschrijving Gradenverdeling in rand. In kaart: rechtonder de tekst Caarte ... Paris; linksboven schaal, ook weergegeven in Franse taal. Buiten kaartrand: rechtsonder Tom. II No 1. Gevouwen, op vouwen gescheurd, bovenzijde gescheurd (gedrukte kaart)
Signatuur Generaliteitsland Brabant / XVIII a (5)
Datering 1701 - 1725
Geografie Generaliteitsland Brabant
Maker Isle, Guillaume de l' (1675-1726)
Functie kartograaf
Schaal 4.4 cm. = 1 1/2 Gemeene Duytsche Mylen; 4.4 cm. = 2 Mylen van een Uur gaans; 4.2 cm. = 2 Gemeene Brabantse Mylen; 3.9 cm. = 2 Gemeene Vlaamsche Mylen; 3.5 cm. = 2 Gemeene Fransche Mylen
Kenmerk kopergravure, gekleurd
Afmeting 60.5 x 61
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie

 
Titel Caarte van het Marquisaat van Bergen op ten Zoom Gemaakt en geformeerd door den ondergeschreven geadmitteerden Landmeter voor den Ed: Souverainen Raad en Leenhove van Braband en Landen van over Maaze in S' Gravenhage geadt verclare ten verzoeken van den weled. Heer G. Vermeulen deze kaarte seer exact gecopieerd te hebben en verklynt op 1/4 der voetmaat uit de Generale Domein Caarte des voors. Marquisaats die mede door mij geformeerd is in den jare 1783 uit differente accurate metingen en autenticque stukken met limiten voor zo verre daarop hebben bevonden alles seer accuraat nagecopieert en verbetert Actum Wouw den 9 van t' Jaar ons Heeren 1790 J.B. Adan 1790 geadt landt. Kopyen-Particulier Archiv
Beschrijving Linksonder kader met de tekst Caarte ... Archiv en schaal; rechtsboven kompasroos (manuscript kaart)
Signatuur Generaliteitsland Brabant / West / Markiezaat van Bergen op Zoom / 1790 (1)
Datering 1790
Geografie Generaliteitsland Brabant / West / Markiezaat van Bergen op Zoom
Schaal 6.1 cm. = 1000 Bloise Roeden
Oriëntatie Oosten boven
Kenmerk pentekening, gekleurd
Afmeting 48.5 x 69.5
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie

 
Titel Caa[rt] van het zuid en west quartie[r] des marquisaat van Bergen op ten Zoom, Gemaakt bij Mijn ondergeschreeven geadmitteerd Landmeeter ten versoeke van den Wel Ed Gestr Heer Raad en Theserier Generaal S. van Henneveld. Getrokken uijt de Caarten der Domeinen in die districten welke caarten meede door Mijn ondergeteekende geformeert zijn in den jaare 1783 en waarin met nummers aangehaald zijn alle S. Hen Domeinen conform de Reekening wegens de verantwoordinge van dien over den jaere 1781, verklaarende dat deeze daarmeede is accordeerende Excepte de nieuwe indijckingen sedert dien tijdt, welke volgens haere situatien op deeze caerte zijn gebragt. Actum Wouw den 21e Junij 17e Een en Negentig. [geteekend] B.A. Dan [sic] 1791 geadmit. Landmeter
Beschrijving Algemeen: linksonder schaal. Op de achterzijde van het meest linkse blad de tekst Caart ... Landmeter. Geplakt op karton, beschadigd. Deze kaart betrefthet eerste blad (manuscript kaart)
Signatuur Generaliteitsland Brabant / West / Markiezaat van Bergen op Zoom / 1791 (1.1)
Datering 1791
Geografie Generaliteitsland Brabant / West / Markiezaat van Bergen op Zoom
Schaal 13.1 cm. = Schalle van 500 Rhijnlandse Roeden van 12 Voeten a 12 Duym de Roede
Kenmerk pentekening, gekleurd
Afmeting 40.5 x 170
Omvang Vier bladen van 40.5 x 43 cm.
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie

 
Titel Caa[rt] van het zuid en west quartie[r] des marquisaat van Bergen op ten Zoom, … [geteekend] B.A. Dan [sic] 1791 geadmit. Landmeter
Beschrijving Algemeen: linksonder schaal. Op de achterzijde van het meest linkse blad de tekst Caart ... Landmeter. Geplakt op karton, beschadigd. Deze kaart betreft het tweede blad (manuscript kaart)
Signatuur Generaliteitsland Brabant / West / Markiezaat van Bergen op Zoom / 1791 (1.2)
Datering 1791
Geografie Generaliteitsland Brabant / West / Markiezaat van Bergen op Zoom
Schaal 13.1 cm. = Schalle van 500 Rhijnlandse Roeden van 12 Voeten a 12 Duym de Roede
Kenmerk pentekening, gekleurd
Afmeting 40.5 x 170
Omvang Vier bladen van 40.5 x 43 cm.
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie

 
Titel Caa[rt] van het zuid en west quartie[r] des marquisaat van Bergen op ten Zoom, … [geteekend] B.A. Dan [sic] 1791 geadmit. Landmeter
Beschrijving Algemeen: linksonder schaal. Op de achterzijde van het meest linkse blad de tekst Caart ... Landmeter. Geplakt op karton, beschadigd. Deze kaart betreft het derde blad (manuscript kaart)
Signatuur Generaliteitsland Brabant / West / Markiezaat van Bergen op Zoom / 1791 (1.3)
Datering 1791
Geografie Generaliteitsland Brabant / West / Markiezaat van Bergen op Zoom
Schaal 13.1 cm. = Schalle van 500 Rhijnlandse Roeden van 12 Voeten a 12 Duym de Roede
Kenmerk pentekening, gekleurd
Afmeting 40.5 x 170
Omvang Vier bladen van 40.5 x 43 cm.
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie

 
Titel Caa[rt] van het zuid en west quartie[r] des marquisaat van Bergen op ten Zoom, … [geteekend] B.A. Dan [sic] 1791 geadmit. Landmeter
Beschrijving Algemeen: linksonder schaal. Op de achterzijde van het meest linkse blad de tekst Caart ... Landmeter. Geplakt op karton, beschadigd. Deze kaart betreft het vierde blad (manuscript kaart)
Signatuur Generaliteitsland Brabant / West / Markiezaat van Bergen op Zoom / 1791 (1.4)
Datering 1791
Geografie Generaliteitsland Brabant / West / Markiezaat van Bergen op Zoom
Schaal 13.1 cm. = Schalle van 500 Rhijnlandse Roeden van 12 Voeten a 12 Duym de Roede
Kenmerk pentekening, gekleurd
Afmeting 40.5 x 170
Omvang Vier bladen van 40.5 x 43 cm.
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie

 
Titel Caerte ende afmetinge van de limit Scheydinge tussen 't Quartier Van Antwerpen en Kempeland geleghen in de Meyerie van 's Bosch bij mij anders [...] gemeten ende gestelt ten verzoecke van de Heer Abr. Tempelaar Rentmr: over de Geertel: goederen aldaer geleghen sijnde ende dat alles volgens de verclaringe en aenwijsinge van oude ende gequalificeerde personen residerende in de naastgelegen dorpen hier over gerequireert, ter presentie van eenige Heeren uyt de Magistrature der stadt 's Hertogenbosch, ende hebbe dienvolgende de limitsteenen mitsg:de resp: Dorpen dewelcke van de limit palen haar verthoende ende condengesien werden nevens de Abdye van Postel gestelt op hare rechte proportie ende distantien. Actum dese geteeckent op den twaalfden september anno 1654 ende was ondergeteeckent J Bastingius gesworen landtmeter. synde dese Caarte uyt het groote in dusdane proportie vercleynt ende int nette gestelt door onder [...] op den 14e februar 1691 Esser nots
Beschrijving Rechtsonder in cartouche de tekst Caerte ... nots; rechtsboven in cartouche legenda; middenonder kompasroos; linksonder in cartouche schaal (manuscript kaart)
Signatuur Generaliteitsland Brabant / Oost / Meierij van 's-Hertogenbosch / 1691
(1)
Datering 1691
Geografie Generaliteitsland Brabant / Oost / Meierij van 's-Hertogenbosch
Schaal 7.6 cm. = Schale van 1600 Roeden Rijnlants
Oriëntatie Westen boven
Kenmerk pentekening, gekleurd
Afmeting 32 x 41.5
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie

 
Titel Caerte ende afteyckeningen van de kade opden Kooren-weerdt Mitsgaders den Maasdijk van Gewanden Empel en Engelen, soo de selve sijn bevonden Inden Jaar 1680. Par J. Esser secret:
Beschrijving Aan de onderzijde de tekst Caerte ... 1680; rechtsonder de tekst par J. Esser secret; midden kompasroos. Bovenrand afgesneden; linksonder binnen de kaartrand gestempeld (manuscript kaart)
Signatuur Generaliteitsland Brabant / Oost / Korenweerd / 1680 (1)
Datering 1680
Geografie Generaliteitsland Brabant / Oost / Korenweerd
Kenmerk pentekening, gekleurd
Afmeting 31 x 40
Instelling UvT
Collectie Brabant-Collectie